§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy WorldSide, dostępny pod adresem internetowym https://worldside.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 2. Sprzedawca – WorldSide.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zamawiający – – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://worldside.pl/
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Strzelców 19/5, 31-422 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@worldside.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48530020094 
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera itp.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Pracownikiem Sklepu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub w drodze kontaktu mailowego/telefonicznego.

§6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko. W dalszym etapie w celu realizacji zamówień konieczne jest uzupełnienie informacji o dane adresowe, telefon kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
 5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz celów marketingowych Sklepu. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adresy podane w § 3. WorldSide zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

I. Zakup produktów przez Klientów zarejestrowanych.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Uzupełnić dane adresowe jeśli nie zostały one podane podczas rejestracji oraz dane rozliczeniowe.
 4. W kolejnym etapie należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), jeśli jest wymagany, oraz zaakceptować niniejszy regulamin (Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo).
 5. Przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać metodę płatności – w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 6. Po sprawdzeniu danych w celu sfinalizowania transakcji należy potwierdzić zamówienie.
 7. W ostatnim etapie pojawią się dane dotyczące płatności: tytuł przelewu, numer konta, dane sklepu oraz należna kwota.
 8. Klient otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę pocztową ze wszystkimi danymi zamówienia.
 9. Po otrzymaniu płatności pracownik sklepu niezwłocznie potwierdzi płatność, po czym zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

II. Zakup produktów przez Klientów niezarejestrowanych.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Uzupełnić dane adresowe oraz dane rozliczeniowe.
 3. W kolejnym etapie należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), jeśli jest wymagany, oraz zaakceptować niniejszy regulamin (Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo).
 4. Przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać metodę płatności – w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 5. Po sprawdzeniu danych w celu sfinalizowania transakcji należy potwierdzić zamówienie.
 6. W ostatnim etapie pojawią się dane dotyczące płatności: tytuł przelewu, numer konta, dane sklepu oraz należna kwota.
 7. Klient otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę pocztową ze wszystkimi danymi zamówienia.
 8. Po otrzymaniu płatności pracownik sklepu niezwłocznie potwierdzi płatność, po czym zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

§8 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu WorldSide. Można również składać zamówienia drogą mailową lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 10.00-18.00. W momencie potwierdzenia przez pracownika złożonego zamówienia klient zostanie poproszony o dokonanie płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

2. Czas realizacji zamówienia produktów dostępnych w ofercie sklepu przewidywany jest do 4 dni roboczych, jednak może się on wydłużyć w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany w momencie stwierdzenia braku możliwości zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie. Realizacja we wskazanym terminie dotyczy produktów z oferty, w przypadku indywidualnego dostosowania produktów sklepu na życzenie Klienta (dostosowanie do potrzeb Klienta) czas realizacji będzie wydłużony w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. 

3. W przypadku modyfikacji produktów sklepu na warunkach indywidualnych (na zamówienie), czas realizacji zamówienia będzie uzależniony od specyfikacji i potrzeb na zrealizowanie zamówienia i będzie ustalany indywidualnie. 

4. W przypadku zamówień indywidualnych (produkty nie znajdujące się standardowo w ofercie) czas realizacji zamówienia przewidywany jest do 15 dni roboczych liczonych od dnia zarezerwowanego terminu na realizację. Czas realizacji zamówień indywidualnych uzależniony jest od złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na wykonanie projektu.

5. W przypadku klientów zamawiających produkty niestandardowe, wykonywane na indywidualne zlecenie, do realizacji zamówienia przystępujemy dopiero po otrzymaniu zapłaty w formie zadatku lub całej kwoty bezpośrednio na konto bankowe – produkty te nie podlegają zwrotowi, ze względu na brak możliwości odsprzedaży innym klientom.

6. Produkty prezentowane na stronie posiadają określoną grafikę oraz konstrukcję i w takiej formie są sprzedawane. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją produktu, a w razie niejasności do skonsultowania się z WorldSide, w celu wyjaśnienia wątpliwości przed złożeniem zamówienia. WorldSide zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w przypadku dużych zmian w produkcie o czym Klient zostanie poinformowany.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego produktu przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z nim związanych.

 • Klient może zrezygnować z zakupionego produktu (o świadczenie usług) przed rozpoczęciem prac nad produktem. Jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.
 • W przypadku dostarczenia treści cyfrowych Konsumentowi, ze względu na możliwość powielenia, zmodyfikowania, zmienienia lub w pełni wykorzystana dla celów własnych po przesłaniu do Klienta, a odstąpienie ma na celu odzyskanie środków pieniężnych za tak zdobyte pliki, nagrania, grafiki itp. – odstąpienie od umowy nie przysługuje.
 • Po zainstalowaniu plików na serwer Klienta, podpięciu domeny (przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami) – odstąpienie od umowy nie przysługuje. 

8. Produkty widoczne na zdjęciach strony produktu mogą nieznacznie różnić się ze względu na rodzaj wyświetlaczy elektronicznych, za co sprzedawca nie bierze odpowiedzialności.

9. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail w celu prowadzenia korespondencji z WorldSide. Klienci, którzy nie podadzą kontaktowego adresu e-mail, nie będą informowani o etapie realizacji zamówienia.

10. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie koniecznych danych osobowych, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (ewidencja sprzedaży). Dane Klienta nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na kontaktowy adres e-mail. WorldSide zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wyżej podanych warunków.

§9 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu (produkty na nośniku danych):

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Strzelców 19/5, 31-422 Kraków,
 • Przesyłka kurierska.
 • Przesyłka paczkomatowa 24/7.
W przypadku zakupu gotowych stron (zlecenie instalacji, modyfikacji, dostosowania itp.) lub na indywidualne zamówienie – Klient otrzymuje dostęp do danych logowania do strony po zakończeniu prac przez WorldSide.

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§10 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu – produkty strony sklepu. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez kontakt mailowy, telefoniczny – produkty na indywidualne zamówienie.

2. Po złożeniu Zamówienia Sklep automatycznie wysyła na skrzynkę pocztową wiadomość podsumowującą Zamówienie, po czym po potwierdzeniu otrzymania płatności, jest ono niezwłocznie przekazywane do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem/płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności. 

b. płatności gotówką (w momencie uzgodnienia wcześniej ze sprzedawcą o takiej możliwości). Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności. 

5. Różne terminy dostawy produktu liczone są w następujący sposób:

a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Warunkiem jest opłacenie dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W przypadku dostarczenia Produktów na terenie Unii Europejskiej prosimy o wcześniejszy kontakt.

11. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem pkt.10, chyba że dotyczy to produktu, którego ewidentnie nie można zwrócić, a taka informacja znajduje się na stronie produktu, o czym Klient jest informowany.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które po przesłaniu do Klienta mogły zostać powielone, zmodyfikowane, zmienione lub w pełni wykorzystane dla celów własnych, a odstąpienie ma na celu odzyskanie środków pieniężnych za tak zdobyte pliki, nagrania, grafiki itp. 

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.
6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
7. Informacje handlowe zawarte na stronie WorldSide nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8. W razie pytań lub niejasności, prosimy o kontakt mailowy.